NRMO_grantove_pravidla

Grantové pravidlá

Grantové pravidlá upravujú poskytovania finančných darov Nadácie pre
rozvoj miest a obcí (v ďalšom texte iba Nadácia).
Oprávnenými subjektmi pre čerpanie zdrojov Nadácie sú:
mestá a obce

 • školské, športové, sociálne a kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej
  pôsobnosti, prípadne v správe miest a obcí
 • zdravotnícke zariadenia
 • občianske združenia zaoberajúce sa činnosťou v oblasti školstva, zdravotníctva, kultúry, športu a sociálnych služieb
  Podporované oblasti

  Projekty musia byť zamerané na podporu komunálneho života,skvalitnenie života občanov miest a obcí v oblasti rozvoja vzdelávania,kultúry a športu, zdravotníctva a v sociálnej oblasti. Nadácia podporí ajprojekty zamerané na uľahčenie života občanov so zníženou zdravotnou spôsobilosťou.

  Zdroje finančných prostriedkov

  Nadácia rozdelí finančné prostriedky získané z 2 % asignácie dane od
  zaangažovaných spoločností a tiež darov získaných od tretích subjektov.

  Spôsob poskytovania grantov

  1. Vyhlásenie Výzvy pre podávanie projektov (ďalej len Výzva)
  Medializácia grantového programu alebo programu podpory je prvou
  fázou, v ktorej sa záujemcovia o podporu a verejnosť môžu dozvedieť o
  možnosti a podmienkach získavania podpory  z Nadácie. Všetky
  informácie budú pravidelne uverejňované prostredníctvom internetovej
  stránky www.nrmo.sk a fb stránky Nadácia pre Rozvoj miest a obcí a
  inými médiami.

2. Konzultačná fáza projektu
Konzultačná fáza projektu, v ktorej záujemcovia o finančnú podporu
môžu konzultovať svoje projekty osobne, telefonicky alebo e-mailom
(kontaktné informácie pre konzultácie jednotlivých programov sú
medializované spolu s podmienkami programu).

3. Uzávierka grantového programu
Uzávierka grantového programu bude súčasťou Výzvy. Pre podanie
žiadosti je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke. Projekty podané po
tomto dátume nebudú posudzované a budú vrátene predkladateľom.

4. Proces posudzovania žiadosti
Odporúčanie programového koordinátora/koordinátorky. Programový
koordinátor/programová koordinátorka vyhodnotí, či projekt spĺňa
požadované formálne kritéria.

Rozhodnutie komisie Nadácie.

Správna rada Nadácie určí výberovú komisiu, ktorá vykoná konečné
rozhodnutie, či podporiť projekt bez výhrad, podporiť ho s podmienkou,
odložiť projekt do nasledujúceho kola po dopracovaní alebo ho
nepodporiť.

5. Informovanie o rozhodnutí hodnotiacej komisie
Maximálne do 6 týždňov od ukončenia výzvy bude úspešný uchádzač/či
písomne informovaný o získaní grantu. Nadácia zverejní zoznam
podporených projektov na www.nrmo.sk a v rámci vlastnej stratégie
medializácie svojich aktivít i vo vybraných médiách. Nadácia nebude
neúspešných uchádzačov informovať o dôvodoch zamietnutia ich
žiadosti.

6. Podpísanie darovacej zmluvy s podporenými organizáciami, zmluvné
podmienky
S uchádzačmi, ktorých projekty sa Správna rada rozhodne podporiť
bude po doplnení potrebných údajov, prípadne iných dokumentov,
podpísaná darovacia zmluva. Finančné prostriedky budú po podpise
zmluvy obomi zmluvnými stranami poskytnuté príjemcovi bezhotovostne,
jednorázovo prevodom na účet uvedený v žiadosti. Po ukončení projektu
príjemca predloží obsahové zhodnotenie a finančné vyúčtovanie
podporeného projektu.

Finančné prostriedky musia byť použité v súlade s rozpočtom uvedeným
v žiadosti o podporu z Nadácie. Súčasťou záverečného hodnotenia je aj
poskytnutie fotodokumentácie o realizovanom projekte, jeho prípadnej
medializácii v novinách, rozhlase, … a ostatných relevantných
dokumentov. Podporený projekt môže byť kontrolovaný osobnou
návštevou zástupcu Nadácie. Nie je povinnosťou obdarovaného
medializovať darcu (Nadáciu); v prípade, že tak chce urobiť,
medializácia značky musí byť v súlade s design manuálom a pravidlami
Nadácie, dostupnými na vyžiadanie. Nedodržaním podmienok darovacej
zmluvy vzniká obdarovanému povinnosť finančný dar vrátiť Nadácii v
lehote 30 dní.

7. Monitoring projektov
Niektoré programy a projekty budú osobne monitorované zástupcami
Nadácie. Na čase a návšteve sa vopred obe strany dohodnú. Podporené
organizácie budú priebežne informovať (v písomnej forme) zástupcov
Nadácie o priebehu realizácie projektu podľa termínov uvedených v
zmluve. Všetky projekty, doručené do Nadácie, budú archivované 5
rokov.

8. Evaluácia grantových programov
Cieľom Nadácie je podporovať zmysluplné projekty podporujúce rôzne
oblasti rozvoja miest a obcí v daných štruktúrach a preto si Nadácia
vyhradzuje právo monitorovať a hodnotiť prípravu, priebeh, ako aj
výsledky podporených projektov. Hodnotenie a kontrola sa vzťahujú aj
na záverečné projektové a finančné vyúčtovanie. Nadácia môže na
základe hodnotenia projektov pristúpiť aj k úprave darovacej zmluvy
alebo plnenia vyplývajúceho z darovacej zmluvy.

Pravidlá pre darovanie vecných darov.

V prípade získania vecných darov od donorov, správna vypíše
samostatnú výzvu, alebo vyhlási súťaž prostredníctvom svojej web
stránky www.nrmo.sk a iných vybraných médií pre umiestnenie takéhoto daru vhodnému uchádzačovi. Proces výberu vhodného uchádzača
prebehne podľa schválených pravidiel, podmienky výberu budú
zverejnené vždy samostatne v konkrétnej výzve, alebo súťaži.