NRMO header image

Čo podporujeme

Účelom nadácie je podpora rozvoja miest a obcí, podpora humanitárnych cieľov, podpora zdravotníctva, športu a školstva, podpora a rozvoj vzdelávania, podpora a rozvoj kultúry a umenia a sociálna pomoc spočívajúca najmä v zabezpečovaní a zhromažďovaní finančných prostriedkov na účte nadácie, vrátane propagácie činnosti nadácie. Účelom nadácie je aj podpora a rozvoj vzdelávania formou poskytnutia vecnej pomoci a finančných príspevkov subjektom poskytujúcim vzdelanie, najmä na vzdelávacie aktivity a na zhodnocovanie a zlepšenie úrovne priestorov, v ktorých sa vzdelanie poskytuje.

Nadácia NMRO bola založená 3. mája 2017 ako účinný nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti ako aj na poskytovanie pomoci ľuďom v ťažkých životných situáciách pomocou podpory rôznych projektov.